sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

DNA ja sukututkimus

 Esitelmä 17.1.2013, Virtain kirjastossa

Perinteisen sukututkimuksen keinot ja dna-tutkimuksen mahdollisuudet ovat toisilleen vastakkaisia. Edellinen lähtee nykyajasta, elävistä henkilöistä taaksepäin. Dna-tutkimus lähtee ”Aatamista” ja ”Evasta” kohti historiallisia aikoja. Kun tutkimus edistyy, niin parhaimmillaan ne alkavat kohdata toisensa. 

Geeneissä olevat ominaisuudet periytyvät lapsille. Perimä on sama kuin vanhemmilla paitsi, jos tapahtuu mutaatioita. Mutaatioita tapahtuu sukupolvien ketjussa silloin tällöin, ja ne myös periytyvät. Ne, joilla mutatoitunut ominaisuus on sama, kuuluvat samaan ns. haploryhmään.

Perustietoa

Suosittelen luettavaksi Jaakko Häkkisen kirjoituksen ”Geenisukututkimus: mitä, miksi ja miten?” 

Sen ensimmäinen osa esittelee käsitteitä kuten:

Haploryhmät ovat isälinjojen pääryhmiä.
Markkeri eli merkkitekijä on geeni tai DNA:n jakso, jolla on tietty arvo.
Geneettinen etäisyys, GD on laskennallinen etäisyys; Yhden markkerin eroava arvo kahdessa sukupolvessa antaa näiden GD:ksi 1/67.
Todellinen geneettinen etäisyys, TGD selviää, kun sukulinjat juurrutetaan haploryhmään sukupuuhun

SNP = Single-nucleotide polymorphism on yhden emäksen monimuotoisuus. SNP eli snippi on populaatiossa esiintyvä pistemutaation aiheuttama ero DNA-ketjussa, geneettinen polymorfismi, joka perustuu yksittäisen emäsparin vaihdokseen.

Kun joku on jo teettänyt tutkimuksen, mutta ei ymmärrä tuloksia, miten niitä tulkitaan, Häkkinen kertoo siitä suomenkielellä.

Tulos 67 markkerilla on numerosarja kuten tämä Juvan Marttisten sarja:


Isälinja eli Y-DNA


Suomalaisten yleisin isälinja N1c on jo kauan tiedetty alkuperältään itäiseksi. Sen syntyalue lienee jossakin Etelä-Siperiassa. Mutta suomessa maakuntien välillä on suuria eroja. Kalevi Wiikin kirjasta:
Oma isälinja sukututkimuksen mukaan

Herman Pirttilahti/ Kankaanpää (1821-1868)
Matti Pirttilahti (1793-1843)
Matti Pirttilahti (1764-1852)
Heikki Myry/ Pohjaslahti (1734-1778)
Matti Myry (1698-1755)
Yrjö Mäyränen/ Myry (1661-1721)
Yrjö Mäyränen (1610-luku-1666)
Juho Laurinpoika Mäyränen (n. 1580-ain. 1639)

Juho Laurinpoika Mäyränen

Juho Laurinpoika Mäyränen eli Mäyräinen oli talollinen Kolkin¬lah¬den kylässä vuosina 1606-1639 ja hän oli ottanut talon autiosta. Talon nimi johtuu hänen sukuni¬mes¬tään. Patronyymistä huolimatta hän ei voi näin ollen olla talon ensimmäisen isännän Lauri Paappaisen poika. Juho Laurinpoika on syntynyt 1580-luvun alussa tai vähän aikaisemmin. Lähteissä hänet mainitaan usein Juho Laurinpoi¬kana ilman sukunimeä. Koska Juho Laurinpojan isänsuvun jäljittämisessä sukunimi on avainasemassa, etsitään lähde, jossa se mainitaan. Vuodelta 1635 on olemassa karjaveroluettelo ja siinä sukunimi on. Otetaan tähän luettelosta ote:


Kylännimi on Kålkinlaax ja ensimmäisenä siinä on Jöns Mäyreinen, jolla oli hevonen, tamma ja muuta karjaa. SAY:ssa Juhon sukunimi on merkitty maakirjoissa Mäyrä 1622, Meurä 1624, Mäyrä 1625, Märy 1626, Mäyrä 1629, Mäyri 1630, Mäyrä 1635 ja Meuräinen 1639. Kymmenysveroluetteloissa se on Mäyräinen 1621, Meirenen 1625, Mäyreinen 1626, Larsson 1628, Mäuräinen 1630 ja Larsson 1634. Vuonna 1629 kymmenysvero­luettelossa oli yllättävästi ”Jöns Rensuin”, joka on laitettava virheellisen tulkinnan piikkiin.

Nimet Mäyrä ja Mäyränen tämän päivän kartalla

Haettaessa Kansalaisen karttapaikasta http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/. hakusanalla ”Mäyrä” saadaan 36 tulosta. Näistä mainittakoon:

Mäyrä on talo Laitilassa, Oulaisissa ja Haapavedellä, samoin Janakkalassa, kylä Kangasalla ja Janakkalassa, talo Hämeenlinnassa, Iitissä, Kouvolassa, talo ja kylä Heinolassa, talo Virroilla ja Ruovedellä. Useimmat muut olivat pelto-, niitty- tai metsäkappaleita. Painotus oli läntisessä Suomessa. Itäisimpiä olivat Iitin ja Kouvolan talot. 

Hakusanalla ”Mäyränen” tuli esille vain kaksi tapausta: Mäyränen, pelto tai niitty Virroilla, sekä Mäyränen talo Mänttä-Vilppulassa. Virtolaiset nimet Mäyrä(nen) eivät ole 1800-lukua vanhempia. Jälkimmäinen on sama kuin tutkimuksen lähtötalo Pohjaslahdella.

Eläinkantaisena nimenä Mäyränen luontuisi alkuperältään karjalaiseksi nimeksi. Eikö nimeä todellakaan ole Itä-Suomessa? Vanhoissa lähteissä nimi on kirjoitettu monella tavalla kuten Meureinen tai Meuroin(en), Kokeiltaessa Kansalaisen karttapaikassa erilaisilla kirjoitusasuilla, jossa nimet ovat nykykielisessä asussa, hakusana ”Meuronen” tuotti kaksi tulosta: 1) Meuronen talona, 2) Meuronen kylänä, kaupunginosana tai kulmakuntana. 

Kansalaisen karttapaikka on tarkka tämän päivän nimis¬tötietokanta koko Suomesta. Siten on erikoista, että hakusana Meuronen tuotti tuloksena vain mainitut kaksi tapausta. Hakusanan ollessa Meuro ei tullut yhtään tapausta. 

Sana ”Meuro” merkitse suomenkielessä yhtään mitään. Sana tulee mielekkääksi vain, jos sen katsotaan olevan ruotsinkielisten kirjureiden vuosisatoja vääntämä muoto Mäyrästä.

Meurosen talo sijaitsee Tittarajärven länsirannalla koh¬dassa, jossa Luumäeltä Viipuriin johtava rautatie ylittää vesistön. Länsipuolella on järvi nimeltä Ämmäinen. Läheltä Mäyrästä kulkeva Ämmälänjoki yhdistää järvet toisiinsa. Oheisella karttaotteella Suomen Matkailijaliiton karttakir¬jasta vuodelta 1909 talon paikka on Tanin ja Pulsan asemien välissä lähellä numeroa 55.

Toinen Meuronen sijaitsee tästä Meurosesta suoraan itään lähelle nykyis¬tä itärajaa, Vainikkalan raja-aseman koillispuolella. Se on kylän sisällä asutuksen tiivistyessä muodostunut kylämäinen kulmakunta.

Tästä itärajan pinnassa olevasta Mäyräsestä totean vain, että se on Haapajärven kylässä eikä Mäyräsen nimestä ole siellä merkintöjä ennen 1700-lukua. Keskityn siis edellisen alkuperän tutkimiseen.

Lappeen Maajärven Meuronen

Kirkonkirjojen ja henkikir¬jojen avulla selvisi, että Meuronen on Maajärven kylän talo nro 1. 

Nimi Meuronen on Lappeella vanha nimi. Suvun jatkuvuus talossa on voinut olla katkolla, mutta tässä yhteydessä tärkeintä on todeta talon ja nimen ikä. Klemetti Meuronen oli talollinen Maajärven kylässä ainakin jo vuonna 1620. Lappeella oli 1600-luvun alussa valtava määrä autiotiloja ja mahdollisesti Klemetti asutti yhden niistä vähän ennen vuotta 1620. Maajärvi oli kylä jo 1500-luvulla, mutta nimeä Meuronen ei sieltä löydy.

Mäyräset Lappeen voudintileissä

Kun osataan yhdistää nimi Meuronen Mäyräsiin, Lappeen kihlakunnasta löytyy 1500-luvulta ja aivan 1600-luvun alusta Mäyräsen sukua. Lähtökohdaksi voidaan ottaa hopeaveroluettelo vuodelta 1571. Sen lisäksi ovat käytettävissä vuosittain laaditut voudintilit aina 1540-luvulta alkaen.

Hopeaveroluettelon hakemiston avulla löytyvät Mäyräset Lappeen pitäjästä: 

Olli Anosen nautakunnassa Madz Meuron, omaisuuden arvo 11 mk 5 äyriä.
Seuraavana oleva Lasse Jonson pitää olla myös samaa sukua, omaisuuden arvo 16 mk 5 äyriä.
”Jeckö” Laurinpojan nautakunnassa Jons Meuron, omaisuuden arvo 38 mk 2 äyriä.

Kaksi edellistä olivat köyhiä. Kummallakin oli kuparia yhden markan arvosta. Matilla oli karjaa vain yksi lehmä ja yksi lammas. Hänellä ei ollut edes hevosta. Laurilla oli 5 markan arvoinen tamma lehmän ja lampaan lisäksi. Juholla eli Jussilla oli kuparia 2 markan arvosta, 10 markan arvoi¬nen tamma, kaksi lehmää, neljä lammasta ja kaksi sikaa.

Hopeaveroluettelossa ei ollut kyläjakoa, ei neljänneskuntajakoa eikä edes jakoa Lappeen ja Tai¬paleen (Taipalsaari) kesken. Siinä oli vain nautakuntia eli kymmenen kokoveron kokonaisuuksia. Mäyrästen sijoittuminen kyliin pitää selvittää muista lähteistä.

Sekä Juho Meurosen että Lasse Meurosen talot löytyvät vuoden 1612 maakirjasta autiotalojen joukosta. Huomattavaa on, että kylännimenä on Korkiaho. Vuonna 1553 maakirjassa Lauri ja Matti Meuroin ovat Wilkajärven (Vilkjärvi) kylässä, Simo Meuroin Korkiahon kylässä. Tähän lopuksi otan otteen vuoden 1549 maakirjasta kuvana:

Tästä taaksepäin voidaan arvioida vain sen nojalla, kuinka vanha sukunimi voi olla. Jos mitään ”pullonkaulatekijöitä” ei ole, niin sukunimi on päätellen suppeasta levinneisyydestään muodostunut vasta joskus 1400-luvulla.

Äitilinja eli mtDNA


Suomalaisten äitilinjat


Häkkisen mukaan (lähde Lappalainen et al. 2008) suomalaisten äitilinjat ovat yleisyysjärjestyksessä: H 39,1 %, U 27,9 %, W 10,1 %, V 5,1 %, J 5,1 %. Muut ryhmät ovat vieläkin pienempiä

Häkkinen kirjoittaa: Suomalaisten yleisin isälinja N1c on jo kauan tiedetty alkuperältään itäiseksi..., mutta äitilinjoja on luonnehdittu pääosin läntisiksi eli yleiseurooppalaisiksi. Tämän pääosan ulkopuolelle jää joukko äitilinjoja, joiden alkuperä on itäinen... Hän tarkastelee tarkemmin äitilinjoja W, Z, D5 ja U4.


Suomi DNA haploryhmä V

Syyskuun 22.päivän 2012 tilanne:    

Wikipedia kertoo artikkelissaan haploryhmä V:stä (mtDNA), että ryhmä on syntynyt läntisellä Välimerellä arviolta 13600 vuotta sitten, Iberian niemimaalla. Siinä yhteydessä usein mainitaan Baskit, joista 10,4 % kuuluu Veldan klaaniin. Joskus myöhemmin Veldat jakautuivat klaaneiksi V1 ja V2 ja edellinen vielä ryhmiksi V1a1 ja V1a2. Ilmeisesti tutkimustilanne ei ole kyllin kehittynyt (tutkittuja tapauksia kylliksi), että näiden nuorempien osien syntyaika ja paikka olisivat selvinneet. Jokunen tuhat vuotta jokaisen mutaation välissä on voinut olla. Sikäli kuin suomalaisista on täsmällisempiä tietoja, niin he kuuluvat V1:een ja ilmeisesti V1a1:een.Karttaan liittyy nimiluettelo, josta tähän on poimittu kaksi esimerkkiä:
V  
Lovisa Henrintytär, 12.5.1828, Kangasala [FGS] 61.46 24.07

V  
Wife of Gustaf Mauritz ARMFELT b. 1757, Salo 60.39 23.13

 
Esimerkkejä haploryhmistä:

http://www.familytreedna.com/public/mtdnahaplogroupv/default.aspx?section=mtresults:

Sarakkeet: Nro/ Äidinpuoleisen esiäidin nimi Haploryhmä/ HVR1 mutaatiot/ HVR2 mutaatiot

Haploryhmä H:
165719 Liisa Mikontytär Saarijärvi b.1718 Alavus H 16519C 263G, 309.1C, 315.1C
176091 Susanna Pietarintytär, 1779-1855, Alavus H 16519C 263G, 309.1C, 315.1C
212955 Maria Saarijärvi b.19 Jan1761 Alavus H1a 16162G, 16519C. 73G, 263G, 309.1C, 315.1C
N3027 Malin Linna, 1660-1734, Linnankylä, Parkano H3 16311C, 16519C 263G, 315.1C

Haploryhmä J:
136289 Maria Salmi, 14.1.1723, Alavus, Finland J1c2 16069T, 16126C, 16261T, 16519C, 73G, 152C, 185A, 188G, 263G, 295T, 315.1C, 462T, 489C, 523.1C, 523.2A

Haploryhmä K2b:
178234 Lisa Henrichsdotter, 1663-1745, Ruovesi K2b 16222T, 16224C, 16270T, 16311C, 16355T, 16519C, 73G, 146C, 152C, 263G, 315.1C

Haploryhmä T2b:
N22572 Susanna Olavintr Saukko, 1721, Saukkomäki, Alavus T2b 16126C, 16304C, 16519C 73G, 152C, 263G, 309.1C, 315.1C

Haploryhmä U:
N29502 Maria Olofsdotter, 1669, Jämsä, Finland U2 16051G, 16129C, 16183C, 16189C, 16362C, 16519C
N35968 Dorde Mattsdotter, b. 1670, Orivesi, Finland U5 16144C, 16189C, 16270T -
184035 Aune Simontytär Kätkä, Alavus, 1690 - 1786 U5b1 16189C, 16192T, 16270T 73G, 150T, 217C, 263G, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
132263 Maria Jaakobintytär s. 30.1.1741, Ruovesi, Kantala U5b1b 16144C, 16189C, 16270T 73G, 150T, 263G, 309.1C, 315.1C
122605 Maria Andersdr, b. 3 Dec 1693, Riitiala, Ikaalinen U5b1b 16144C, 16189C, 16270T 73G, 150T, 263G, 315.1C

Haploryhmä V:
162929 Greta Pehrsdr, 1784, Kitusuo, Mänttä-Vilppula V 16153A, 16298C 72C, 93G, 263G, 309.1C, 315.1C
54525 Annika Larsdotter Mammoinen, 1713, Spettungen, Lek V  16298C, 16519C  
223802 Maria Braski, 1729 - 1789, Hauhuu, Virrat V1 16298C, 16519C 72C, 263G, 309.1C, 309.2C, 315.1C
218428 Valpuri Heikintytär, Ähtäri, n. 1700-1762 V1 16298C, 16519C 72C, 263G, 309.1C, 309.2C, 315.1C
136293 Anna Juhontr. Niinimaa, 1721, Alavus V2a1a 16298C 72C, 263G, 309.1C, 315.1C

Kalevi Wiik mukaanNämä Wiikin kirjasta (s. 171) poimitut kartat kertovat hyvin Veldan levinneisyydestä ja keskittymi¬sestä saamelaisalueille. Nykyisillä baskialueilla syntyneen klaanin levittäytyminen yhdistetään jääkauteen. Veldan jälkeläiset siirtyivät kohti pohjoista ja koillista sitä mukaa kuin mannerjää suli. Jään sulaminen kesti tuhansia vuosia. Seuraavia lukuja on poimittu Wikipediasta: noin 16000 vuotta sitten miltei koko Skandinavia oli jäässä, 13000 vuotta sitten jäätikön reuna oli Suomen eteläranni¬kolla ja jää oli kokonaan sulanut 9000-8000 vuotta sitten. 

Se, että saamelaiset ovat 53-%:sti Ursulan ja 35-%:sti Veldan jälkeläisiä (Wiik mm. s. 189, 192) on selitetty ”pullonkaulailmiönä”. Muualla Euroopassa uutta väestöä, erityisen paljon Helenan jälkeläisiä äitilinjaltaan, tuli vanhan sekaan 

Yhteenvedossaan (s. 196-197) Wiik katsoo suomalaisten olevan geneettisesti saamelaisten ja muun Euroopan välissä.

Altamira on kuuluisa luolamaalauksistaan.

Oma äitilinja sukututkimuksen mukaan

Aune Sipilä (1908-93) Virtainkylä
Emma Kauppila (1878-1961) Vaskivesi
Karoliina Ylä-Herranen (1851-1929) Herraskylä
Vilhelmiina Keski-Ikkala (1823-93) Toisvesi
Anna Salmi eli Vanhakylä (1794-1867) Jäähdyspohja
Pirkko (Riitta) Braski (1761-1845) Hauhuu
Maria Braski (1729-89) Hauhuu
Anna Heikintytär (n. 1701-1768) Uurainen? Simonen??

Mielestäni tästä saatu kuva voidaan yleistää talollissukuihin täällä vanhan Ruoveden alueella: vaimo haettiin jostakin lähikylästä, ja vain harvoin linja on kaksi polvea samassa paikassa. Ala-Härkösen talon äitilinjoista saadaan samansuuntaisia tuloksia:

Aadan äiti oli Heta (Hedvig) Juhontytär Ala-Soini (1836-74) Toisvedeltä
Hetan äiti oli Maija Liisa Heikintytär o.s. Ala-Soini (1801-81), kotitalonsa emäntä
Maija Liisan äiti oli Heta Yrjöntytär Heikkilä (1775-1861) Jäähdyspohjan kylästä
Hetan äiti oli Maria Yrjöntytär Ylä-Härkönen (1746-1837) Virtainkylästä
Marian äiti oli Susanna Erkintytär Olkkonen (1698-1783) Alavuden Sapsalammilta
Susannan äiti oli Lastika, joka mainitaan vaimona Olkkosella 1695-99.

Kirjallisuutta

Häkkinen Jaakko: Eteläpohjalaisten geeniperimä. Eteläpohjalaiset Juuret 2/2012, s. 4-9.
Kankaanpää Matti J.: Härkösten isä- ja äitilinjoista. Ala-Härkösten viesti; Ala-Härkösen sukuseura ry:n jäsenlehti nro 37/2012, s. 7-9.

Wiik K. H.: Suomalaisten juuret. 

Internet

DNA:hna ja eri haploryhmiin löytyy perustietoja Wikipediasta. Sitä on tässä esitelmässä käytetty pohjana. http://learn.genetics.utah.edu/content/extras/molgen/index.html 

Suomi DNA: http://www.familytreedna.com/public/finland,finland,finland/default.aspx?section=mtresults

http://www.mv.helsinki.fi/home/jphakkin/