maanantai 2. heinäkuuta 2018

Karjalainen Karilainen

Karjalainen Karilainen
Matti J. Kankaanpää: Karjalainen Karilainen

Nimi ja suku historian myrskyissä


Ollako Karjalainen ja/tai Karilainen. Siinä on tämän kirjan keskeinen teema. Teema muistuttaa sotaa, joka ei ole vielä päättynyt. Ajallisesti lähdetään liikkeelle esihistorian hämärästä. Se on hämärää aikaa, koska siitä kertovia lähteitä ei ole. Eteneminen jatkuu ristiretki- ja keskiajalta uudelle ajalle. Noi-den aikojen pimeyttä valottaa jo muutama dokumentti. Suomen ja varsinkin Karjalan historiaa on viime aikoina kirjoitettu uusiksi. Suvun kannalta yleisten puitteiden ohella johtolankana on luonto ja nimistö.

Katso kirja sisällysluettelo tästä

Tilaa kirja tästä
€ 10 + € 7 postitus

Historiallisena aikanakin erityisesti suvusta kertovia lähteitä on vasta 1500-luvulta. Siitä edetään pitkien sotakausien ja vaikeiden aikojen sävyt-tämänä Ruotsin suurvallan nousun, uhon ja tuhon aikakausien läpi sees-teisemmälle autonomian ajalle asti, johon lahjoitusmaakysymys loi varjonsa.
Karilaisten suku on teeman ”suku Suomen historian myrskyissä” kannalta erinomainen, koska suvun nimi on jo vuosisatoja kietoutunut heimokantaiseen sukunimeen Karjalainen. Päädyttäessä suvun juurille ollaan koko heimon juurilla. Yksi karjalaisen heimonimen selityksistä on perustunut karikkoiseen alaan. Teoria on arvovaltaisten tutkijain toimesta yhtä usein hylätty kuin se on uudelleen esitetty. Karilaisen nimi ja suku tuo uuden näkökulman vanhaan kiistakysymykseen ja kirjassa otetaan myös kantaa Karjalan nimen alkuperään.

Nimien toisiinsa kietoutuminen on ollut monisäikeistä ainakin puoli vuosituhatta. Kaksi toisiaan lähellä olevaa nimeä helposti sekottuvat. Tun-netumpi nimi peittää alleen vähemmän tunnetun nimen, joka kuitenkin yrittää sitkeästi pysyä hengissä, olla olemassa. Kirjureiden käytännöt ja kaikenpuo-linen tutkimuksellinen historia ovat eläneet nimien suhteen omaa elämäänsä. Ota siitä sitten selvää, mikä on totuus. Sitä tässä kuitenkin yritetään. Samalla syntyy kuva yhden suomalaisen suvun menneisyydestä pitkällä aikavälillä.

Kirjan toinen kantava teema on pitkänä jänteenä nähty historia, jota suo-datetaan suvun ja heimon näkökulmista. Soisi kaikkien suomalaisten lukevan historiaa myös muusta kuin ensi sijassa Turun tai Helsingin valtapiireistä nähtyinä. Suurimmat muutokset suvun ja heimon oloissa ovat yhdistettävissä historian suuriin tapahtumiin Suomen suunnalla. Silti historian merkittävät käännekohdat eivät heimon ja suvun kannalta ole olleet aina samoja kuin muilla suomalaisilla.

Karilaisten sukuun liittyviä tutkimuksia – palasia sieltä, palasia täältä – olen tehnyt jo runsaan vuosikymmenen ajan. Tutkimukset ovat olleet vaikeu-dessaan erinomaisen haastavia. Siksi Karilaisten sukuseuralle on annettava suuri tunnustus siitä, että se on jaksanut tutkimuksia pienenä sukuseurana rajoitetuista voimavaroistaan huolimatta teetättää. Ilman peräänantamatonta sitkeyttä näitä tutkimuksia ei olisi voitu tehdä.

Karjalaisten varhaisemman historian tutkimus on erinomaisen vaikeata. Kirjaa varten on luettu suuri määrä alkuperäisiä lähteitä vuosikerta vuosiker-ralta. Suvun vaiheet perustuvat ensi sijassa alkuperäislähteisin ja yleisemmät historian vaiheet kirjallisuuteen. Suku Suomen historian myrskyissä on paitsi tutkimusta myös uutta luotaava kirjallinen kuvaus yhden sukupiirin kautta historiaan. Luovaan, aihetta pohdiskelevaan kirjoitusvaiheeseen ja kirjoittaja-koulutukseen olen saanut Suomen Tietokirjailijat ry:ltä apurahoja, mistä yhdistykselle suuri kiitos. Apurahojen avulla olen voinut aina useamman ker-ran parin vuoden aikana irrottautua muista töistä ja syventyä miettimään tosiasioiden taustalla olevia olosuhteita ja kehityksen kulkuja.

Useat Karilaisen suvun jäsenet ovat lukeneet käsikirjoituksen ja esittäneet siihen korjauksia. Kiitän heitä tästä samoin kuin Karilaisten sukuseuraa siitä, että se on uskonut minulle, joka olen juuriltani hämäläisiä, tutkimusten teke-misen. Erityisen kiitoksen ansaitsee sukuseuran puheenjohtajana toiminut Raija Luhtalahti. Kiitän myös Oriveden opiston tietokirjoittamisen moni-muotokoulutusta, jonka ansiosta – toivon niin – teksti on tullut paremmin ja luettavammin kirjoitetuksi. Opettajilta, erityisesti Eero Ojaselta, sekä kurssi-tovereilta saatu palaute on ollut hedelmällistä.

Katso kirja sisällysluettelo tästä


Tilaa kirja tästä
€ 10 + €7 postitus